Změny pro podnikatele od roku 2021

Podnikatelé se musejí v roce 2021 vypořádat s celou řadou změn. Možnost využití paušální daně, novinky z vládního daňového balíčku, zvýšení minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění, změny ve stavebním řízení, či nové kompenzace a dotace pro ty, které postihla pandemie covid-19. Naleznete přehledně zde: BusinessInfo.cz.

Novela zákona zadávání veřejných zakázek – odpovědné zadávání, platnost od 1.1.2021

Od 1.1.2021 je zadavatel povinen dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

K zavedení této nové povinnosti do praxe najdete:

Nástroje a fondy EU pro programové období 2021–2027

Programové období 2021-2027, oblasti podpory v jednotlivých programech naleznete na tomto odkazu

Přehledně aktuální výzvy naleznete na portálu www.dotaceeu.cz

Výsledky pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku a Podnikatelské rady

Návrh shrnutí společného jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku a Podnikatelské rady, které se uskutečnilo formou videokonference dne 28. dubna 2020 zde

Konference: Odpovědné veřejné zadávání 2019 – strategický přístup k zadávání veřejných zakázek

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce a podnikatele z řad malých a středních firem na mezinárodní odbornou konferenci Ministerstva práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství s názvem “Odpovědné veřejné zadávání 2019 – strategický přístup k zadávání veřejných zakázek”, která se koná v Praze 3.-4. října 2019. 

Akce je přínosná jak pro naše členy, tak všechny další zájemce o udržitelnost / CSR a zájemce o podporu malých a středních podniků, což je také jedním z témat odpovědného zadávání. Mnoho firem zde bude mít možnost seznámit se s možnostmi participace na odpovědném veřejném zadávání, jakožto dodavatelé nebo subdodavatelé veřejných zakázek.

Na konferenci vystoupí řada odborníků jak ze zahraničí, tak z České republiky. Dozvíte se o mezinárodních souvislostech odpovědného veřejného zadávání, o zkušenostech se zaváděním odpovědného zadávání na úrovni států, ale i v jednotlivých organizacích. Nebude chybět pohled dozorových orgánů nebo diskuse o potřebných kompetencích pro odpovědné veřejné zadávání. Těšit se můžete i na praktické workshopy, třeba na téma stavebních zakázek či měření výsledků v oblasti odpovědného veřejného zadávání.

Registrace na konferenci je zdarma a je možné ji provést online.

http://sovz.cz/akce/konference-ovz-2019/

Program

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2019/07/planovany-program-konference-ovz-2019.pdf

FB

https://www.facebook.com/odpovedneverejnezakazky/

Událost na FB

https://www.facebook.com/events/348055609239939/

LinkedIN

https://www.linkedin.com/posts/eva-chvalkovsk%C3%A1-6a27b62a_publicprocurement-sustainability-csr-activity-6562697713937461248-2qvv

10 let Východního partnerství: ekonomická konvergence a obchodní příležitosti

Hospodářská komora ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Úřadem vlády a Kanceláří prezidenta republiky organizují ve dnech 16. a 17. dubna 2019 konferenci „10 let Východního partnerství: ekonomická konvergence a obchodní příležitosti„. Akce se dne 16. 4. 2019 uskuteční v prostorách hotelu Grandium Prague (Politických vězňů 913/12, Praha 1), přičemž program dne 17. 4. 2019 se odehraje v budově Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (Na Františku 1039/32, Praha 1).

Akci zahájí předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera, předseda vlády ČR A. Babiš a ministryně průmyslu a obchodu ČR M. Nováková. Dále vystoupí prezident Hospodářské komory ČR V. Dlouhý a ministři jednotlivých zemí „Východního partnerství“ – Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny. Druhý den konference se pak uskuteční panelové diskuse k jednotlivým zemím, přičemž se české firmy mohou rovněž registrovat na následný networking s oficiálními představiteli jednotlivých zemí a podnikatelskými delegacemi příslušných zemí.

Východní partnerství je platformou Evropské unie pro posilování vzájemné spolupráce s jejími východními sousedy Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. Tato iniciativa představuje jeden z nejvýznamnějších výstupů českého předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2009. V letošním roce si připomínáme 10. výročí od vzniku Východního partnerství. Za těchto 10 let jsme v prohlubování spolupráce s našimi východními partnery zaznamenali mnoho úspěchů, zejména v obchodně-ekonomické oblasti. Vzájemnému obchodu výrazně pomáhají prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. Businessu rovněž pomáhá například proces vízové liberalizace a facilitace či aktivní spolupráce v oblasti energetiky.

Účast na akci je zdarma, je však podmíněna registrací. Registrovat se můžete vyplněním formuláře nejpozději do 31. 3. 2019 na stránkách Hospodářské komory.

Registrovat se můžete buď jen na jeden den konference či na oba dva dny. Pokud budete mít zájem o networking s oficiálními představiteli a firmami z jednotlivých zemí, označte je prosím v přihlašovacím formuláři. Konference bude simultánně tlumočena z českého do anglického jazyka.

10 let Východního partnerství: ekonomická konvergence a obchodní příležitosti

Připravovaná daňová reforma: další dělení živnostníků z hlediska jejich příjmů a navyšování odvodů komplikuje administrativu

Praha, 7. 3. 2019: Vláda v současné době připravuje daňovou reformu, jejíž součástí bude zvyšování odvodů zdravotního pojištění u živnostníků, kteří mají příjem nad 1 mil. Kč.  Zdravotní pojištění těchto živnostníků tak vyroste u 13,5 na 17,2 procent z částky, která se počítá z poloviny jejich příjmu. Avšak srovnávání živnostníků a zaměstnanců na stejnou úroveň, jak argumentuje tuto změnu ministerstvo financí, je jako srovnávat hrušky s jablky.

Ministryně financí říká: „Samozřejmě by tam došlo k navýšení zdravotního pojištění. Ale zase na druhé straně, proč by měl vysokopříjmový živnostník polovinu vyměřovacího základu, co má zaměstnanec?“

Takto se ale věc nedá srovnávat. Živnostníky zatěžuje daleko větší administrování, daně si musí odvádět sami, dále nesou zodpovědnost a nemají zaměstnanecké výhody.

Čím více rozdílných sazeb v daních a snaha o rozdělení živnostníků, tím více se v tom živnostník přestane orientovat a v konečném důsledku tyto změny nejsou úlevou nikomu. Příkladem je navrhovaná paušální daň pro živnostníky, která se netýká všech živnostníků, protože tu máme i dobrovolné plátce DPH, mnoho plátců s úlevami na rodinu apod. a proto podobné rozdělování živnostníků nedává smysl.

 

Sociálně odpovědné veřejné zadávání zakázek v praxi

Sociálně odpovědné veřejné zadávání zakázek, o jehož prosazování se snaží MPSV, Unie malých a středních podniků velmi podporuje a vítá, že v praxi již zadavatelé veřejných zakázak začínají tyto principy používat, jelikož dosavadní hodnocení zakázek bez komplexnějšího hodnocení dopadů na region v praxi vytvářely nemalé problémy, a to nejen těmto regionům, ale i podnikatelům, kteří danou zakázku realizovali.

Koncept odpovědného veřejného zadávání lze definovat jako proces, při kterém organizace nakupuje produkty a služby a realizuje stavební práce způsobem, kdy získává maximální hodnotu za peníze z hlediska vytváření prospěchu pro společnost a ekonomiku a při minimálních škodách na životním prostředí. Zahrnuje tak v sobě jak důraz na princip „3E“ (economy, efficiency, effectiveness – hospodárnost, účelnost, efektivnost) tak i ohled na podporu zaměstnanosti a sociální a environmentální aspekty. Konkrétní implementace tohoto konceptu se opírá o tři níže definované priority:

  1. Diverzifikace dodavatelského řetězce: podpora soutěže, otevřenosti vůči dodavatelům a zvýšení diverzity dodavatelského řetězce.
  2. Podpora a rozvoj sociálně odpovědného veřejného zadávání: zohledňování sociálních aspektů při zadávání veřejných zakázek, a to jak s ohledem na sociální začleňování a podporu zaměstnanosti znevýhodněných osob, tak s důrazem na potírání nelegální práce, resp. dodržování pracovněprávních podmínek a bezpečnosti práce.
  3. Zohledňování celkové udržitelnosti a dopadů na životní prostředí: hledání ekologicky šetrných řešení, které jsou v rovnováze s důrazem na ekonomickou výhodnost a aktuální hospodářskou situaci.

Příklady z praxe zadávání zakázek dle těchto principů najdete níže na odkazech:

  1. Zakázky povodí Vltavy 
  2. Další příklady realizovaní

Podnikatelé: Novela EET nic neřeší, celý zákon by se měl zrušit

Praha, 31.1. 2019: Poslanecká sněmovna v současné době projednává vládní návrh novely EET, který byl do Sněmovny předložen již v červnu 2018. Hlavním cílem vládní novely EET bylo reagovat na oblasti z nálezu Ústavního soudu a také navrhuje přesunutí do druhé snížené sazby DPH vybrané služby a zboží. Náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb odložil US na neurčito, aby zabránil negativním vlivům plynoucím z nastoupení dalších fází v případě, že by povinnost uložená poplatníkům byla vzápětí zrušena, ať již na základě vyhodnocení dopadů regulace, nebo závěru o zbytečném zatížení poplatníků. Předložená novela však neulevuje znevýhodněným či drobným podnikatelům a živnostníkům od EET, ale navrhuje například off-line systém přinášející nutnost papírování a běhání po úřadech, který práci všem jen přidává. Podnikatel si musí nejprve účtenky vyzvednout na finančním úřadě a pak jen vystavuje, zapisuje, úřaduje, aby pak každého čtvrt roku mohl předat úřadu speciální formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných účtenek.

Ve změně se objevuje také snížení DPH u specifických činností dle odůvodnění jako stimul, aby nedocházelo k vyhnutí se plateb daně či jako kompenzace nákladů EET. Je otázkou, zda skutečně kompenzuje drobnému podnikateli či živnostníkovi množství času, administrativy a v neposlední řadě náklady, aby se ve složitě znějícím zákoně EET vůbec vyznal. Do snížení DPH se také dostala i úprava a rozvod vody a stočné. Můžeme tedy říci, že pro vodárny a čističky je tento zákon víc než přínosný.

V praxi vidíme, že používání EET podnikatele denně zatěžuje a šíří nedůvěru nejen směrem k nim, ale i od podnikatelů směrem ke státní správě. „Denně od našich podnikatelů slýcháme, jak si stěžují na komplikace EET a denně vyhazují tašku plnou účtenek, které nikdo nechce. Trváme s našimi členy na tom, že zákon o elektronické evidenci tržeb je špatný a měl by se zrušit. Deklarovaný příjem z EET jako důvod jejího zavedení v porovnání s celkovým dopadem na podnikatelské prostředí je neobhajitelný. Podnikatelé jako plátci daní tvoří velký příjmový zdroj do státní kasy a pokud budou úředníci vymýšlet zátěže v podobě elektronické evidence tržeb či jiných administrativních překážek, rozšíří pouze mezi podnikateli neochotu podnikat,“ říká předseda Unie MSP ČR Jozef Regec

Změny pro podnikatele v roce 2019

Změny pro podnikatele v roce 2019:

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění
Náhrada mzdy
Nové tiskopisy Prohlášení k dani a Roční zúčtování daní
Dan z nemovitých věcí – téměř beze změn
Cestovní náhrady do zahraničí – mění se stravné u devíti zemí
Minimální mzda – o kolik se bude zvyšovat?
Jak se změní sociální pojištění – pro OSVČ i zaměstnance
Stravné 2019

Více na Podrobněji na podnikatel.cz